RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1; dalej: RODO) Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) informuje, że:

 

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych („Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 lok. 28c, 00-724 Warszawa. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

 1. pod numerem telefonu: (22) 840 59 01 
 2. pod adresem e-mail: biuro@kipa.pl

 

 1. Przetwarzane dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe:

 • członków Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych,
 • uczestników biorących udział w organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach (m.in. programach, szkoleniach, kursach), niebędących członkami Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych,
 • osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas newslettera oraz informacji marketingowych,
 • stron postępowań przed Sądem Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego.

 

Do zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania,
 • wizerunek – dotyczy w szczególności osób, których dane osobowe zostały ujawnione w publikacjach wydawanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (m.in. w ramach corocznego katalogu branżowego KIPA),
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Osoby, których dane dotyczą Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
członkowie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (m.in. w celu organizowania sympozjów, spotkań, seminariów i szkoleń dla członków, wspierania inicjatyw gospodarczych).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania i uwagi dotyczące naszej działalności

prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Nasz uzasadniony interes polega na realizacji zadań statutowych, polegających na reprezentowaniu interesów gospodarczych swoich członków

Prawnie uzasadniony interes polega także na konieczności ustosunkowania się do kierowanych do nas zapytań i uwag

uczestnicy, biorący udział w organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach, niebędący członkami Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Twoje zgłoszenie do wydarzenia lub projektu (m.in. programu, szkolenia, kursu), umożliwić Ci wzięcie w nim udziału, w tym przesyłać informacje dotyczące warunków udziału w projekcie, programu wydarzenia itd. zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wycofanie zgody oznacza jednak brak możliwości wzięcia udziału w naszych wydarzeniach lub projektach

osoby otrzymujące newsletter i inne informacje branżowe Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci newsletter i inne informacje branżowe, na które zapisałaś/eś się na naszej stronie internetowej www.kipa.pl zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wycofanie zgody oznacza brak możliwości otrzymywania od nas newslettera oraz informacji branżowych

osoby, których dane osobowe zostały ujawnione w publikacjach wydawanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wydawania publikacji branżowych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (m.in. corocznego katalogu KIPA, opisującego naszą działalność oraz działalność i profile zawodowe naszych członków)

 

zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody oznacza brak możliwości ujawnienia Twoich danych osobowych w naszych publikacjach oraz konieczność usunięcia tych danych z ich wersji elektronicznych

strony postępowań przed Sądem Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów przeprowadzenia postępowania arbitrażowego lub mediacyjnego, którego jesteś stroną niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej [art. 6 ust. 1 lit. d) RODO]

Ochrona żywotnych interesów może dotyczyć kwestii ochrony praw majątkowych oraz praw podmiotowych (np. autorskich praw osobistych) i polega na umożliwieniu polubownego załatwienia sporu powstałego pomiędzy stronami postępowania przed Sądem Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego

 

 1. Okres przechowywania danych
podstawa prawna przetwarzania okres przetwarzania danych osobowych
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie
prawnie uzasadniony interes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania
niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego, a później przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń (terminy przedawnienia) oraz do celów statystycznych i archiwalnych

 

 1. Odbiorcy danych

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 1. członkowie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnej,
 2. osoby zatrudniane lub współpracujące z Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych,
 3. w przypadku publikacji wydawanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych – osoby odwiedzające stronę internetową www.kipa.pl,
 4. w przypadku wydarzeń lub projektów – organizatorzy, współorganizatorzy, partnerzy, patroni oraz uczestnicy tych wydarzeń lub projektów,
 5. arbitrzy, mediatorzy oraz strony postępowań

 

 1. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody wobec przetwarzania przez nas danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych oparte jest na Twojej zgodzie. W celu wycofania zgody, skontaktuj się z nami z wykorzystaniem sposobów opisanych w pkt. I.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że nie będziemy mogli wykonywać dla Ciebie czynności, dla których podstawą była Twoja zgoda (np. przesyłać newslettera, umożliwić udział w wydarzeniu lub projekcie). Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych znajdziesz w pkt. III.

 

 • Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu. Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych znajdziesz w pkt. III.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały inne uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt. III.

 

 • Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
 2. usunięcia danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. do przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

KIPA, jako administrator danych osobowych informuje, że:

 1. przetwarzane przez KIPA dane osobowe członków Izby pochodzą od osób, których dane te dotyczą;
 2. podanie danych jest dobrowolne, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera oraz informacji o szkoleniach i konferencjach;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Kierownika Administracji Biura KIPA Doroty Majewskiej, mailowo (dorota.majewska@kipa.pl) lub tel. (22 840 59 01);

Pani/Pana dane osobowe:

 1. przekazane dotychczas KIPA są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
 2. nie są przetwarzane w celach handlowych ani marketingowych;
 3. będą przechowywane przez okres członkostwa w KIPA;
 4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani marketingowego, ani też w celu dokonywania jakichkolwiek pomiarów;
 5. nie są przekazywane do administrowania innym podmiotom;
 6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących  Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
 7. w razie uznania, że przetwarzanie przez KIPA dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!