STATUT KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

Rozdział I
Nazwa izby, siedziba, zakres terytorialny działania.

§ 1

Izba nosi nazwę Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i zwana jest dalej w niniejszym Statucie – „Izbą”.

§ 2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.

§ 3

1. Terenem działalności Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Izba w ramach realizacji zadań statutowych może prowadzić działalność również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Izby jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5

Izba będzie posługiwała się pieczęcią o treści: „Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych”.

§ 6

Izba może posiadać własne odznaki i barwy.

Rozdział II
Podstawowe zadania izby oraz sposób i forma działania Izby.

§ 7

Podstawowymi zadaniami Izby są:

a) działanie na rzecz rozwoju produkcji audiowizualnej w Polsce,
b) inspirowanie i uczestnictwo we wszystkich działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na kształt polskiego rynku audiowizualnego,
c) podejmowanie i wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu pozyskiwanie opinii publicznej dla racji środowiska producentów audiowizualnych,
d) ochrona i troska o interesy członków Izby w tym podejmowanie działań mających na celu ochronę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych producentów audiowizualnych,
e) reprezentowanie środowiska producentów audiowizualnych, w szczególności wobec organów państwowych,
f) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej producentów audiowizualnych,
g) inicjowanie i wspieranie wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju i porządkowania rynku audiowizualnego,
h) wspieranie obrotu prawnego na rynku audiowizualnym.

§ 8

1. Sposobem realizacji celów statutowych Izby są m.in.:

a) współpraca z Parlamentem i jego Komisjami, organami administracji państwowej oraz  organami samorządu terytorialnego, a w szczególności opiniowanie aktów prawnych dotyczących kultury, sfery mediów oraz prawa autorskiego,
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o charakterze i specyfice produkcji audiowizualnej,
c) organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, spotkaniach i seminariach w kraju i za granicą, o tematyce związanej z celami Izby,
d) prowadzenie negocjacji ze stacjami telewizyjnymi i innymi instytucjami w sprawie zasad współpracy z producentami audiowizualnymi,
e) opracowywanie i wdrażanie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej członków Izby,
f)  wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
g) organizacja szkoleń w zakresie produkcji audiowizualnej,
h) działalność wydawnicza,
i) współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą i innymi organizacjami pracodawców,
j) prowadzenie sądu arbitrażowego i centrum mediacji rynku audiowizualnego.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu i zakresie przedmiotu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Izby.

§ 9

Fundusze Izby są tworzone z:

a) składek członkowskich Członków Zwyczajnych Izby,
b) wsparcia finansowego Podmiotów Stowarzyszonych,
c) darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
d) dochodów z własnej działalności statutowej oraz gospodarczej, jeżeli taka zostanie podjęta na mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów,
e) dochodów z majątku Izby.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. W Izbie wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa: członkostwo zwyczajne i członkostwo honorowe.
2. Członkami Zwyczajnymi Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) w zakresie produkcji utworów audiowizualnych, aktywnie uczestniczące bądź wspomagające produkcję audiowizualną, a także organizatorzy innych audiowizualnych form artystycznych, w tym festiwali, spektakli, aplikacji mobilnych, gier wideo itp., z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako działalność uboczną.
3. Członkami Honorowymi Izby mogą być osoby fizyczne, które swoją działalnością szczególnie przysłużyły się dla realizacji zadań statutowych Izby.
4. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
5. Członka Izby, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, reprezentuje w Izbie osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania, wskazana w sposób określony w przepisach regulujących ustrój i funkcjonowanie danej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną bądź pełnomocnik będący osobą fizyczną. W przypadku, gdy reprezentacja danego Członka Izby jest łączna, Członek Izby upoważnia jedną osobę fizyczną do reprezentacji w Izbie.
6. Izba może nawiązać współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których działalność dotyczy produkcji audiowizualnej i którzy zadeklarują odpowiednie wsparcie finansowe dla Izby (dalej „Podmiot Stowarzyszony”). § 10 ust. 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio do Podmiotów Stowarzyszonych.

§ 11

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

a) wybierania członków władz Izby i bycia wybieranym do władz Izby (czynne i bierne prawo wyborcze)
b) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem stanowiącym,
c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Izby,
d) brania udziału w realizacji celów statutowych Izby,
e) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Izby,
f) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
g) korzystania z pomocy Izby w ramach realizacji zadań statutowych Izby,
h) używania odznak i barw Izby,
i) organizowania się w sekcje tematyczne

2. Czynne i bierne prawo wyborcze służy osobie fizycznej, wskazanej przez Członka Zwyczajnego jako jej reprezentant w Izbie, zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Statutu.
3. Członkowie Honorowi i Podmioty Stowarzyszone mają prawa takie jak Członkowie Zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem stanowiącym.

§ 11a

1. Członkowie Izby mogą organizować się w sekcje tematyczne Izby o kompetencjach opiniodawczo-doradczych względem władz Izby.
2. Sekcje tematyczne nie posiadają kompetencji do reprezentowania Izby. Działalność sekcji tematycznych poza Izbą wymaga zgody Zarządu i udzielania odpowiedniego upoważnienia.
3. Członkowie sekcji tematycznych samodzielnie organizują działalność sekcji tematycznych do których należą, przy wsparciu administracyjnym i technicznym Biura Izby.
4. Każdy Członek Zwyczajny Izby może należeć do więcej niż jednej sekcji tematycznej.
5. Sekcje tematyczne powoływane są uchwałą Zarządu na wniosek nie mniej niż pięciu Członków Izby. Zarząd powołując sekcję tematyczną przyjmuje regulamin jej funkcjonowania opracowany przez wnioskodawców. Wnioskodawcy stają się członkami sekcji tematycznej z chwilą jej powołania uchwałą Zarządu.
6. Działalnością sekcji tematycznej kieruje przewodniczący sekcji tematycznej i przynajmniej jeden jego zastępca, powoływani w głosowaniu tajnym przez członków sekcji.
7. Przewodniczący sekcji tematycznej, a podczas jego nieobecności jego zastępca, ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Do wyborów i wygaśnięcia mandatu przewodniczącego sekcji tematycznej i jego zastępców znajdują zastosowanie postanowienia § 17 Statutu, przy czym wyborów dokonują członkowie sekcji, w terminie dwóch miesięcy od daty wyborczego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby,
b) czynny udział w realizacji statutowych zadań Izby,
c) regularne opłacanie składek członkowskich, raz na kwartał z góry do 30 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału do kasy lub na konto bankowe Izby,
d) przedstawianie Izbie dokumentów lub oświadczenia Członka Izby (bądź grupy kapitałowej, do której przynależy Członek Izby) w sprawie wysokości przychodów Członka Izby (bądź grupy kapitałowej, do której przynależy Członek Izby) za ubiegły rok, do końca pierwszego kwartału nowego roku, w celu ustalenia podstawy do wyznaczenia składki członkowskiej; składki za pierwszy kwartał nowego roku płatne są według podstawy wyznaczonej w ubiegłym roku;
e) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
f) dbania o dobre imię Izby.

2. Do obowiązków Podmiotu Stowarzyszonego należą obowiązki Członka Zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich i przedstawiania dokumentów lub oświadczeń w sprawie wysokości jego przychodów.

Rozdział IV
Sposób nabywania i utraty członkostwa Izby.

§ 13

1. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego, po zweryfikowaniu kryteriów określonych w § 10 ust. 2 Statutu. Wraz z wnioskiem zainteresowany składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania obowiązków Członka Zwyczajnego, na wypadek przyjęcia go do Izby.
2. Decyzja o przyjęciu Członka Zwyczajnego podejmowana jest w drodze uchwały Zarządu, na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Zarządu przed którym wpłynął do Izby wniosek zainteresowanego.
3. Informacja w sprawie przyjęcie Członka Zwyczajnego doręczana jest zainteresowanemu po podjęciu uchwały przez Zarząd.
4. Uchwała Zarządu zawierająca decyzję odmowną, w sprawie przyjęcie Członka Zwyczajnego, wymaga uzasadnienia. Uchwała Zarządu zawierająca decyzję odmowną jest ostateczna, zainteresowanym nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Godność Członka Honorowego nadaje i odwołuje Walne Zgromadzenie Izby w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Zwyczajnego.
6. Zasady współpracy Podmiotów Stowarzyszonych z Izbą, w tym wsparcia finansowego dla Izby, określa pisemne porozumienie zawierane przez Izbę z Podmiotem Stowarzyszonym. Porozumienie zawierane przez Izbę z Podmiotem Stowarzyszonym zawiera jego zobowiązanie do przestrzegania obowiązków Podmiotu Stowarzyszonego.

§ 14

1. Członkostwo ustaje przez:

a) skreślenie uchwałą Zarządu z powodu zaprzestania spełniania statutowych wymogów członkostwa określonych w § 10 Statutu; Członek Izby zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Izbę na piśmie o zaprzestaniu spełniania przez siebie statutowych wymogów członkostwa,
b) pisemne oświadczenie o wystąpieniu z Izby, z dniem doręczenia go Izbie,
c) śmierć osoby fizycznej – Członka Izby,
d) likwidację osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną – Członka Izby; Członek Izby zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Izbę na piśmie o swojej likwidacji,
e) skreślenie uchwałą Zarządu Izby wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich przez Członka Zwyczajnego przez okres 12 miesięcy i nie uregulowania zaległości w dodatkowym  terminie zakreślonym Członkowi pisemnym wezwaniem przez Zarząd Izby,
f) wykluczenie z Izby prawomocnym orzeczeniem Komisji Rozjemczej.

2. Decyzja Zarządu w sprawie skreślenia Członka Izby, o której mowa w ust. 1 lit. a) i e) powyżej, jest ostateczna, jej adresatowi nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Członek skreślony uchwałą Zarządu na podstawie ust. 1 lit. e) powyżej może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Izby, po uprzednim uiszczeniu zaległych składek członkowskich za okres 12 miesięcy.
4. Od orzeczeń Komisji Rozjemczej o wykluczeniu z Izby przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Rozdział V
Władze Izby

§ 15

Władzami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Izby,
b) Zarząd Izby,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Rozjemcza.

§ 16

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Izby podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia Izby – według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad. Każdy Członek Zwyczajny Izby ma prawo do jednego głosu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz orzeczenia Komisji Rozjemczej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu. W przypadku równości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rozjemczej.

§ 17

1. Członkowie władz Izby pełnią swe funkcje społecznie.
2. Kadencja władz Izby trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków danej władzy.
3. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny.
4. Kandydaci na członków władz Izby mogą być zgłaszani przez każdego Zwyczajnego Członka Izby, do chwili rozpoczęcia wyborów na Walnym Zgromadzeniu Izby. Zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Izby Zarządowi na piśmie. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia Izby zgłoszenia dokonuje się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Izby na piśmie lub ustnie do protokołu.
5. Do ważności wyborów stosuje się odpowiednio przepisy § 16 ust. 1 Statutu.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnie oddanych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów przeprowadza się głosowanie ponownie, z tym, że głosowanie odbywa się wyłącznie nad kandydaturami osób, które otrzymały taką samą liczbę głosów.
7. W przypadku ponownego uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, wyłonienie kandydata następuje przez losowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
8. W przypadku, gdy przepisy Statutu przewidują wymóg zachowania formy pisemnej, w kontaktach pomiędzy członkami Władz wymóg ten uznaje się za spełniony również przy wykorzystaniu faxu lub poczty elektronicznej.
9. Mandat członków władz Izby wygasa z chwilą:

a) upływu kadencji danej władzy Izby;
b) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
c) odwołania;
d) całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych;
e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego;
f) trwałej niedyspozycji z przyczyn zdrowotnych;
g) śmierci;
h) utracenia przez daną osobę fizyczną prawa do reprezentowania Członka Izby;
i) ustania członkostwa w Izbie Członka reprezentowanego przez członka danej władzy Izby.

10. Rezygnacja z pełnienia funkcji jest skuteczna z chwilą jej złożenia Zarządowi na piśmie przez członka danej władzy Izby.
11. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka danej władzy Izby, z przyczyn o których mowa w ust. 9 lit. d-f powyżej, następuje w formie uchwały Zarządu.
12. Jeżeli, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka danej władzy Izby, liczba członków tej władzy stanie się niższa niż minimalna liczba określona w Statucie dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Izby, o ile Statut nie stanowi inaczej. Do czasu uzupełnienia składu danej władzy Izby, dana władza Izby funkcjonuje w pomniejszonym składzie.

Rozdział VI
Walne Zgromadzenie Izby.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Izby i członków Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, a także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) uchwalenie programu działania Izby na okres kadencji władz Izby,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty, z zastrzeżeniem treści § 22a Statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rozjemczej o wykluczeniu Członka z Izby,
h) uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów władz Izby,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby oraz przeznaczeniu jej majątku,
j) podejmowanie innych uchwał, jeżeli nie należą one do kompetencji innych władz Izby,
k) nadawanie i odbieranie godności Członka Honorowego.

3. W Walnym Zgromadzeniu Izby uczestniczą z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni. Członkowie Honorowi i Podmioty Stowarzyszone mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem doradczym.

§ 19

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby zawiadamia Członków Izby Zarząd na piśmie (listem poleconym, telefaksem albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru), co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Walne Zgromadzenie Izby może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być:

a. Zwyczajne – zwoływane corocznie przez Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego,
b. Nadzwyczajne – zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Izby. Walne Zgromadzenie Izby musi być zwołane w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Izby otwiera Prezes Izby, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Izby.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Izby kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia Izby.
4. Przebieg Walnego Zgromadzenia Izby jest protokołowany przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Izby. Protokół Walnego Zgromadzenia Izby oraz uchwały na nim podjęte podpisywane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Izby i protokolanta.

Rozdział VII
Zarząd

§ 21

1. Zarząd składa się z Prezesa Izby i nie mniej niż dwóch, a nie więcej niż ośmiu członków.
2. Zarząd jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Izby, na którym został wybrany, wybiera ze swego grona Wiceprezesów Izby w liczbie od jednego do czterech, o czym zawiadamia Walne Zgromadzenie Izby.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów, wskazany przez Prezesa Izby. W przypadku braku wskazania Wiceprezesa przez Prezesa Izby, pracami Zarządu kieruje Wiceprezes najdłużej sprawujący funkcję członka Zarządu.
4. Prezes Izby i Wiceprezesi tworzą Prezydium Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Izby w czasie trwania kadencji, pozostali członkowie, w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu Prezesa Izby, wybierają ze swojego grona nowego Prezesa Izby, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby, które przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. prowadzenie spraw Izby oraz reprezentowanie Izby,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Izby,
d. zarządzanie majątkiem Izby,
e. prowadzenie rejestru Członków,
f. przyjmowanie regulaminów związanych z działalnością Izby, z wyjątkiem regulaminów władz Izby,
g. opracowywanie i przyjmowanie tekstów jednolitych: Statutu, regulaminów władz Izby i uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
h. nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez Członków Izby,
i. sporządzanie sprawozdań z działalności Izby,
j. sporządzanie sprawozdań finansowych Izby,
k. ustalenie wzorów pieczęci, odznak i barw Izby,
l. powołanie Biura Izby i zatrudnianie pracowników (współpracowników) Izby,
m. indywidualne ustalanie wysokości składki członkowskiej na podstawie porozumienia, stosownie do treści § 22a Statutu,
n. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej i jej zakresie,
o. powoływanie i odwoływanie organów sądu arbitrażowego i centrum mediacji rynku audiowizualnego,
p. powoływanie ciał doradczych i eksperckich Izby oraz powoływanie i odwoływanie ich członków,
q. określanie schematu organizacyjnego Izby, w tym dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy pracownikami (współpracownikami) Izby,
r. wykonywanie innych czynności wynikających z postanowień Statutu,
s. przyjmowanie i skreślanie Zwyczajnych Członków Izby,
t. powoływanie sekcji tematycznych Izby,
u. nawiązywanie i koordynowanie współpracy z Podmiotami Stowarzyszonymi.

2. Kompetencje Zarządu wymienione w ust. 1 lit. a, d, h, u poza posiedzeniami Zarządu wykonuje samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 22a

1. Zarząd może w pisemnym porozumieniu z Członkiem Zwyczajnym Izby ustalić wysokość składki członkowskiej należnej od tego Członka Izby, w wysokości nie niższej niż wynika to z uchwały Walnego Zgromadzenia Izby. Tak ustalona wysokość składki członkowskiej nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Izby.
2. Niezależnie od trybu przewidzianego w ust. 1 powyżej, Zarząd może w pisemnym porozumieniu z Członkiem Zwyczajnym Izby ustalić wysokość składki członkowskiej należnej od tego Członka Izby, w wysokości nie niższej niż wynika to z uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, której to wysokość stanowić będzie % (procent) od kwot należności przekazanych temu Członkowi Izby przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zarządzania przysługujących jemu praw autorskich lub praw pokrewnych. Podstawę obliczenia składki członkowskiej stanowi kwota należności otrzymanych przez Członka Izby od organizacji zbiorowego zarządzania z ww. tytułu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok płatności składki. Wysokość składnika procentowego ustala Zarząd uchwałą na równym poziomie dla wszystkich Członków Izby, decydujących się na ustalenie wysokości składki członkowskiej zgodnie z niniejszym ustępem.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie Izby ustali nową wysokość składki na poziomie wyższym, niż wynikający z porozumienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, wówczas uzgodniona w tym trybie wysokość składki ulega automatycznemu podwyższeniu do wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Izby.
4. W przypadku Członków Zwyczajnych Izby, wchodzących w skład grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, za podstawę do ustalenia wysokości składki członkowskiej bierze się przychód całej grupy kapitałowej, do której dany Członek Zwyczajny Izby należy.
5. Zarząd na pisemny wniosek Członka Zwyczajnego Izby może, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zwolnić go z opłacania składki członkowskiej, zawiesić jej płatność, rozłożyć ją na raty lub zmniejszyć jej wysokość. Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej, zawieszenie jej płatności, rozłożenie na raty lub zmniejszenie jej wysokości może być udzielane wyłącznie tym Członkom Zwyczajnym Izby, którzy terminowo uiszczają składki członkowskie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie, zawieszenie lub rozłożenie na raty składki członkowskiej.

§ 23

1. Prezes Izby, a podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów, wskazany przez Prezesa Izby zwołuje przynajmniej raz na trzy miesiące posiedzenie Zarządu.
2. W pracach Zarządu lub poszczególnych jego posiedzeń mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd.
3. Prezydium Zarządu wykonuje zadania Zarządu w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 24

1. Izbę reprezentują oraz zaciągają w jej imieniu zobowiązania majątkowe łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Izby lub jeden z jej Wiceprezesów.
2. Oświadczenia składane Izbie oraz doręczenia pism Izbie mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
3. W stosunkach pomiędzy Izbą i członkiem Zarządu, Izbę reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Izby, odpowiadającym przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby. Komisja Rewizyjna jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o czym  zawiadamia Walne Zgromadzenie Izby.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Izby z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz przestrzegania prawa i Statutu przez organy Izby,
b) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby,
c) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Izby w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności oraz wyników kontroli działalności Izby Walnemu Zgromadzeniu Izby,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29

Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych swoich członków i powoływać rzeczoznawców spoza swego grona.

§ 30

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział IX
Komisja Rozjemcza

§ 31

1. Komisja Rozjemcza rozpoznaje sprawy dyscyplinarne dotyczące Członków Izby, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu Izby lub regulaminy poszczególnych władz Izby, albo działają na szkodę Izby bądź któregokolwiek z członków Izby lub postępują w sposób sprzeczny z normami środowiskowymi (zasadami etyki zawodowej).
2. Sprawy dyscyplinarne rozstrzygane są w postępowaniach: dyscyplinarnym i rozjemczym.
3. Postępowanie dyscyplinarne ma na celu rozstrzyganie o odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego członka Izby, natomiast postępowanie rozjemcze – rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby, powstałe na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Izby.
4. Wszczęcie postępowania przed Komisją następuje na pisemny i uzasadniony wniosek Zarządu lub Członka Izby. O zasadności wniosku decyduje Przewodniczący Komisji Rozjemczej.

§ 32

1. Komisja Rozjemcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby. Komisja Rozjemcza jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o czym zawiadamia Walne Zgromadzenie Izby.
2. Przewodniczący Komisji Rozjemczej kieruje pracami Komisji, a w szczególności wyznacza składy sądzące oraz terminy rozpraw.
3. Członkowie Komisji Rozjemczej nie mogą być ani członkami Zarządu, ani członkami Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rozjemczej orzekają według swego przekonania opartego na ocenie przeprowadzonych dowodów.
5. Komisja Rozjemcza orzeka w składzie jednoosobowym. W przypadku rozpatrywania odwołań, Komisja Rozjemcza orzeka w składzie poszerzonym – trzyosobowym.

§ 33

Karami orzekanymi przez Komisję Rozjemczą są:

a) kara upomnienia,
b) kara pieniężna w wysokości nie przekraczającej 50-krotnej aktualnie obowiązującej składki członkowskiej, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby,
c) zakaz pełnienia funkcji we władzach Izby przez okres do 3 lat przez osobę reprezentującą ukaranego Członka Izby,
d) kara wykluczenia z Izby.

§ 34

1. Od orzeczenia Komisji Rozjemczej, przewidującego karę, Członkowi Izby, którego orzeczenie to dotyczy, służy odwołanie do Komisji Rozjemczej, obradującej w poszerzonym składzie.
2. W przypadku orzeczenia kary wykluczenia z Izby, Członkowi Izby, którego orzeczenie to dotyczy, odwołanie służy do Walnego Zgromadzenia Izby.
3. Orzeczenia Komisji Rozjemczej w składzie poszerzonym bądź uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchylenia, zmiany bądź utrzymania w mocy orzeczeń Komisji Rozjemczej są ostateczne.
4. Od orzeczeń Komisji Rozjemczej wydanych w postępowaniu rozjemczym odwołanie nie przysługuje, orzeczenie takie jest ostateczne.

Rozdział X
Zmiany Statutu. Rozwiązanie Izby.

§ 35

Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Izby podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia – według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.

§ 36

1. Rozwiązanie Izby następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Izby podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia – według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie podejmuje taką samą większością głosów uchwałę o przeznaczeniu jej majątku.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r.

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!